Болонская система и развитие высшего образования Азербайджана

Авторы:
Керимли Фидан Шариф кызы
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

Журнал: Научный диалог

Номер: 2(14)    Год: 2013    Страницы: 22-32

DOI:     УДК:    

Ключевые слова

Болонский процесс  Европейское образовательное пространство  Азербайджан  зачетные единицы  образовательные кредиты  Bologna process  European educational space  Azerbaijan  credits  educational loans  

Аннотация

Рассматривается вопрос об интеграции азербайджанской системы образования в Болонский процесс и в Европейское образовательное пространство. Анализируются вопросы взаимного признания дипломов, процесс перехода к системе зачетных единиц, обучение студентов за рубежом, а также процесс студенческого и преподавательского обмена и иные формы взаимодействия между университетами.

Источники

2643 nömrəli sərəncam, 2008 – Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin Avropa ali təhsil məkanına inteqrasiyası ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 31 yanvar 2008-ci il tarixli 2643 nömrəli Sərəncamı.  
Akifqızı Ü. Tələbələrin şirin yuxusu : Baloniya sistemi / Ü. Akifqızı. – 2012. – Режим доступа : http://www.azadliq.org/content/article/24458523.html.  
Əliyev Y. Ali təhsildə Baloniya prosesi : 5 illik təcrübə nə göstərir / Y. Əliyev // Azərbaycan müəllimi. – 2010. – 25 iyun. – № 24. – s. 9.  
CELT Elmlər Akademiyası. Baloniya sistemi və Azərbaycan təhsili, 2011.  
Hacıyev Ş. Boloniya posesinə keçid Azərbaycan təhsilinin daha da inkişafına xidmət edir / Ş. Hacıyev. – 2009. – Режим доступа : http://www.yap.org.az/region.php?lang=az &menu=1⊂=293&id=3163#.  
Həbibbəyli İ. Bоlоniyа prоsеsi ali məktəblərin həyаtındа yеni mərhələ kimi / İ. Həbibbəyli // Baloniya prosesi kontekstində Azərbaycan təhsili : Еlmi praktiki konfransın materialları. – Bakı, 2008. – s. 5–9.  
Mərdanov М. Cəmiyyətin formalaşmasında ali təhsilin rolu / М. Mərdanov // Ali təhsil və cəmiyyət : elmi-metodik jurnal. – Bakı, 2012. – № 1. – s. 7–9.  
Sevinc. “Ali məktəblərdə təhsil almaq çətinləşir” : Universitetlər isə bakalavr səviyyəsi üzrə kreditlərin sayının artırılmasını dəstəkləmirlər / Sevinc. – 19.04.2012. – Режим доступа : http://www.hafta-ichi.az/news.php?id=6919.  
Təqaüdlər hesabına xaricdə təhsil. – 2012. – Режим доступа : http://www.edu.gov.az/view.php.  

Полный текст статьи

скачать